General Data Protection Regulation (GDPR)

PRIVACY VERKLARING

De Kleitrappers vzw


Algemeen


Vzw De Kleitrappers zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

 

          VZW De Kleitrappers

          Korte Veerstraat 2 - 2840 Terhagen

          Emailadres: info@dekleitrappers.be

 

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?


Uw persoonsgegevens worden door VZW De Kleitrappers verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:


 • Ledenadministratie en dienstverlening aan leden (uitvoering overeenkomst).
 • Het versturen van informatie over onze activiteiten, nieuwsbrieven en uitnodigingen  (gerechtvaardigd belang).
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting).


We verzamelen enkel persoonsgegevens die u zelf aan ons meedeelt op verschillende wijzen (o.a. inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, …).


Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden, met uitzondering van de informatie ontvangen van de aangesloten verenigingen/clubs of federaties.

 

 

Welke gegevens verwerken we?

 

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor onze doeleinden:

 • Identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid: identiteitskaartnummer, rijksregisternummer
 • Persoonlijke kenmerken: gender, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit.

 

Wij  gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben gekregen.

 


Wie verwerkt de gegevens?

 

De gegevens worden verwerkt door de bestuursleden van de club en niet door externe organisaties.Verstrekking van gegevens aan derden

 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit

noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.  


 • Wij zullen nooit persoonsgegevens doorgeven aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
 • Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
 • Wij kunnen persoonsgegevens wel delen met andere derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken.
 • Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.Bewaartermijn


VZW De Kleitrappers bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.


VZW De Kleitrappers verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 5 jaar.

 

 

Beveiliging van de gegevens


Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:


 • Alle personen die namens VZW De Kleitrappers van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.Uw rechten omtrent uw gegevens


 • U heeft recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.
 • U heeft recht op verbetering en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.
 • U heeft het recht op gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is.
 • U heeft het recht op beperking van gegevensverwerking : indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen. Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van u verwerkt worden. Zo heeft u het recht u te verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden (via uitschrijfmogelijkheden in e-mails)
 • Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.
 • Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan u ons contacteren om uw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor uw vraag. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.Klachten


  • Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.
  • U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming:
   Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
   https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be
  Wijziging privacyverklaring


   VZW De Kleitrappers kan de privacyverklaring steeds wijzigen.

   De laatste wijziging gebeurde op 1 mei 2022.